We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Yēsū hé méntǔ dào le zhòngrén nàli , yǒu yī gèrén lái jiàn Yēsū , guì xià , shuō ,