27 Dàn kǒngpà chùfàn tāmen , ( chùfàn yuánwén zuò bàn dào ) nǐ qiĕ wǎng hǎi biān qù diào yú , bǎ xiān diào shang lái de yú ná qǐlai , kāi le tāde kǒu , bì dé yī kuaì qián , kĕyǐ ná qù gĕi tāmen , zuò nǐ wǒde shuì yín .