28 Yēsū shuō , wǒ shízaì gàosu nǐmen , nǐmen zhè gēn cóng wǒde rén , dào fùxīng de shíhou , Rénzǐ zuò zaì tā róngyào de bǎozuò shang , nǐmen yĕ yào zuò zaì shí èr bǎozuò shang , shĕnpàn Yǐsèliè shí èr ge zhīpaì .