16 Xīlǜ jiàn zìjǐ beì bóshì yúnòng , jiù dàdà fānù , chāi rén jiāng Bólìhéng chéng lǐ , bìng sì jìng suǒyǒude nánhái , zhào zhe tā xiàng bóshì zǐxì cháwèn de shíhou , fán liǎng suì yǐ lǐ de , dōu shā jìn le .