23 Yēsū jìn le diàn , zhēng jiàoxun rén de shíhou , Jìsīzhǎng hé mínjiān de zhǎnglǎo lái wèn tā shuō , nǐ zhàng zhe shénme quánbǐng zuò zhèxie shì . gĕi nǐ zhè quánbǐng de shì shuí ne .