25 Yuēhàn de xǐlǐ shì cóng nàli lái de . shì cóng tiān shang lái de , shì cóng rénjiān lái de ne . tāmen bǐcǐ shāngyì shuō , wǒmen ruò shuō cóng tiān shang lái , tā bì duì wǒmen shuō , zhèyàng , nǐmen wèishénme bú xìn tā ne .