24 Nà lǐng yī qiā de , yĕ lái shuō , Zhǔ a , wǒ zhīdào nǐ shì rĕnxīn de rén , méiyǒu zhǒng de dìfang yào shōugē , méiyǒu sǎn de dìfang yào jùliǎn .