41 Wáng yòu yào xiàng nà zuǒbiān de shuō , nǐmen zhè beì zhòuzǔ de rén , líkāi wǒ , jìnrù nà wèi móguǐ hé tāde shǐzhĕ suǒ yùbeì de yǒng huǒ lǐ qù .