24 Rénzǐ bìyào qùshì , zhèng rú jīng shang zhǐ zhe tā suǒ xiĕ de , dàn maì Rénzǐ de rén yǒu huò le . nà rén bù shēng zaì shìshang dào hǎo .