We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
38 Biàn duì tāmen shuō , wǒ xīnli shén shì yōushāng , jīhū yào sǐ . nǐmen zaì zhèlǐ dĕnghòu , hé wǒ yītóng jǐngxǐng .