29 Yòng jīngjí biān zuò guānmiǎn , daì zaì tā tóu shang , ná yī gēn wĕizi fàng zaì tā yòushǒu lǐ . guì zaì tā miànqián xìnòng tā shuō , gōngxǐ Yóutaìrén de wáng a .