16 Yēsū shòu le xǐ , suí jì cóng shuǐ lǐ shàng lái . tiān hūrán wèi tā kāi le , jiù kànjian shén de líng , fǎngfú gēzi jiàng xià , luò zaì tā shēnshang .