19 Suǒyǐ wúlùn hé rén feìdiào zhè jièméng zhōng zuì xiǎo de yī tiaó , yòu jiàoxun rén zhèyàng zuò , tā zaì tiānguó yào chēngwèi zuì xiǎo de . dàn wúlùn hé rén zūnxíng zhè jièméng , yòu jiàoxun rén zūnxíng , tā zaì tiānguó yào chēngwèi dà de .