22 Zhǐshì wǒ gàosu nǐmen , fán xiàng dìxiōng dòngnù de , nánmiǎn shòu shĕnpàn . ( yǒu gǔ juàn zaì fán zì xià tiān wúyuánwúgù de wǔ zì ) fán mà dìxiōng shì lā jiā de , nánmiǎn gōnghuì de shĕn duàn . fán mà dìxiōng shì mó lì de , nánmiǎn dìyù de huǒ .