32 Zhǐshì wǒ gàosu nǐmen , fán xiū qī de , ruò bú shì wèi yínluàn de yuángù , jiù shì jiào tā zuò yín fù le . rén ruò qǔ zhè beì xiū de fùrén , yĕ shì fàn jiānyín le .