45 Zhèyàng , jiù kĕyǐ zuò nǐmen tiān fù de érzi . yīnwei tā jiào rìtou zhào hǎo rén , yĕ zhào dǎi rén , jiàng yǔ gĕi yì rén , yĕ gĕi bú yì de rén .