4 Yēsū duì tā shuō , nǐ qiè bùkĕ gàosu rén . zhǐyào qù bǎ shēntǐ gĕi jìsī chákàn , xiànshang Móxī suǒ fēnfu de lǐwù , duì zhòngrén zuò zhèngjù .