13 Jīng shang shuō , wǒ xǐaì liánxù , bù xǐaì jìsì . zhè jù huà de yìsi , nǐmen qiĕ qù chuǎimó . wǒ lái , bĕn bú shì zhào yì rén , nǎi shì zhào zuì rén .