2 Wàn mín nǎ , nǐmen dōu yào tīng . dì hé qí shang suǒyǒude , yĕ dōu yào zè ĕr ér tīng . zhǔ Yēhéhuá cóng tāde shèng diàn , yào jiànzhèng nǐmen de bú shì .