13 Kāi lù de ( huò zuò pò chéng de ) zaì tāmen qiánmian shang qù . tāmen zhí chuǎng guō chéng mén , cóng chéng mén chū qù . tāmende wáng zaì qiánmian xíng , Yēhéhuá yǐndǎo tāmen .