18 Dàng èr yuè chū yī rì zhāo jù quánhuì zhòng . huì zhòng jiù zhào tāmende jia shì , zōngzú , rén míng de shùmù , cóng èr shí suì yǐwaì de , dōu shùshuō zìjǐ de jiāpǔ .