3 Zaì dōngbiān , xiàng rì chū zhī dì , zhào zhe jūnduì ān yíng de shì Yóudà yíng de dào . yǒu Yàmǐnádá de érzi Náshùn zuò Yóudà rén de shǒulǐng .