16 Bìng xiàn yī zhǐ gōng shānyáng wéi shú zuì jì , zhè shì zaì cháng xiàn de Fánjì hé tóng xiàn de sù jì bìng tóng xiàn de diàn jì yǐwaì .