36 Zhǐyào jiàng gōngniú yī zhǐ , gōng yáng yī zhǐ , méiyǒu cánji , yī suì de gōng yánggāo qī zhǐ zuò huǒ jì , xiàn gĕi Yēhéhuá wéi xīnxiāng de Fánjì .