23 Fán néng jiàn huǒ de , nǐmen yào jiào tā jìng huǒ jiù wéi jiéjìng , ránér hái yào yòng chú wūhuì de shuǐ jiéjìng tā . fán bùnéng jiàn huǒ de , nǐmen yào jiào tā guō shuǐ .