4 Nàshí , Āijí rén zhēng zàng mái tāmende zhǎngzǐ , jiù shì Yēhéhuá zaì tāmen zhōngjiān suǒ jī shā de . Yēhéhuá yĕ baìhuaì tāmende shén .