8 Cóng Bǐhāxīlù duìmiàn qǐ xíng , jīngguò hǎi zhōng dào le Shūĕr kuàngyĕ , yòu zaì yī tǎn de kuàngyĕ zǒu le sān tiān de lùchéng , jiù ān yíng zaì Mǎlā .