16 Jìsī Yàlún de érzi YǐlìYàsā suǒ yào kānshǒu de shì diǎn dēng de yóu yǔ xiāngliào , bìng dàng xiàn de sù jì hé gāo yóu , yĕ yào kānshǒu quán zhàngmù yǔ qízhōng suǒyǒude , bìng shèng suǒ hé shèng suǒ de qìjù .