26 Zhǐyào zaì huì mù lǐ , hé tāmende dìxiōng yītóng cìhou , jǐn shǒu suǒ fēnfu de , bú zaì bàn shì le . zhìyú suǒ fēnfu Lìwèi rén de , nǐ yào zhèyàng xiàng tāmen xíng .