4 Zhè dēngtái de zuòfǎ shì yòng jīnzi chuí chūlai de , lián zuò daì huā dōu shì chuí chūlai de . Móxī zhìzào dēngtái , shì zhào Yēhéhuá suǒ zhǐshì de yàngshì .