11 Shīzi de dòng hé shǎo zhuàng shīzi wèiyǎng zhī chù zaì nǎli ne , gōng shī mǔ shī xiǎo shī yóuxíng , wú rén jīngxià zhī dì zaì nǎli ne .