3 Wǒ duì wáng shuō , yuàn wáng wàn suì . wǒ lièzǔ fùnmù suǒ zaì de nà chéng huāngliáng , chéng mén beì huǒ fùnshāo , wǒ qǐnéng miàn wú chóuróng ma .