1 Nàshí , Dàjìsī Yǐlìyàshí , hé tāde dìxiōng zhòng jìsī , qǐlai jiànlì yáng mén , fēnbié wèi shèng , ān lì mén shān . yòu zhú chéngqiáng dào Hāmǐyà lóu , zhídào Hānányè lóu , fēnbié wèi shèng .