25 Wūsaì de érzi , Bālā xiūzào duì zhe chéngqiáng de zhuǎn wān , hé wáng shang gōng tū chūlai de chéng lóu , kàojìn hùwèi yuàn de nà yī duàn . qí cì shì Bālù de érzi Pídàyǎ xiūzào .