14 Yúshì yǒu dà yīng de liǎng gè chìbǎng cìgĕi fùrén , jiào tā néng fēi dào kuàngyĕ , dào zìjǐ de dìfang , duǒbì nà shé . tā zaì nàli beì yǎnghuo yī zǎi èr zǎi bàn zǎi .