3 Wǒ beì Shènglíng gǎndòng , tiānshǐ daì wǒ dào kuàngyĕ qù . wǒ jiù kànjian yī gè nǚrén qí zaì zhūhóngsē de shòu shàng . nà shòu yǒu qī tóu shí jiǎo , biàn tǐ yǒu xièdú de míng hào .