16 Xiàng shān hé yán shí shuō , dǎo zaì wǒmen shēnshang ba , bǎ wǒmen cáng qǐlai , duǒbì zuò bǎozuò zhĕ de miànmù , hé gāoyáng de fèn nù .