17 Yīnwei bǎozuò zhōng de gāoyáng bì mù yǎng tāmen , lǐng tāmen dào shēngmìng shuǐ de quányuán . shén yĕ bì cā qù tāmen yīqiè de yǎnleì .