3 Yĕ yào chāihuǐ tāmende jìtán , dá suì tāmende zhù xiàng , yòng huǒ fùnshāo tāmende mùǒu , kǎn xià tāmen diāokè de shénxiàng , bìng jiāng qí míng cóng nà dìfang chúmiĕ .