21 Fán zì sǐ de , nǐmen dōu bùkĕ chī , kĕyǐ gĕi nǐ chéng lǐ jìjū de chī , huò maì yǔ waìrén chī , yīnwei nǐ shì guī Yēhéhuá nǐ shén wéi shèngjié de mín . bùkĕ yòng shānyánggāo mǔ de nǎi zhǔ shānyánggāo .