29 Zaì nǐ chéng lǐ wú fēn wú yè de Lìwèi rén , hé nǐ chéng lǐ jìjū de , bìng gūér guǎfu , dōu kĕyǐ lái , chī de bǎozú . zhèyàng , Yēhéhuá nǐde shén bì zaì nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de yīqiè shì shàng cì fú yǔ nǐ .