We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Guān zhǎng yòu yào duì bǎixìng xuāngào shuō , shuí jùpà dǎnqiè , tā kĕyǐ huí jia qù , kǒngpà tā dìxiōng de xīn xiāohuà , hé tā yíyàng .