3 Jiàn dāngshí zuò jìsī de , duì tā shuō , wǒ jīnrì xiàng Yēhéhuá nǐ shénmíng rèn , wǒ yǐ lái dào Yēhéhuá xiàng wǒmen lièzǔ qǐshì yīngxǔ cìgĕi wǒmen de dì .