16 Fēnfu nǐ aì Yēhéhuá nǐde shén , zūnxíng tāde dào , jǐn shǒu tāde jièmìng , lǜ lì , diǎnzhāng , shǐ nǐ kĕyǐ cún huó , rén shǔ zēng duō , Yēhéhuá nǐ shén jiù bì zaì nǐ suǒ yào jìn qù de wéi yè de dì shàng cì fú yǔ nǐ .