1 Móxī jiāng Yǐsèliè zhòngrén zhào le lái , duì tāmen shuō , Yǐsèliè rén nǎ , wǒ jīnrì xiǎoyù nǐmen de lù lì diǎnzhāng , nǐmen yào tīng , kĕyǐ xuéxí , jǐn shǒu zūnxíng .