28 Nǐmen duì wǒ shuō de huà , Yēhéhuá dōu tīngjian le . Yēhéhuá duì wǒ shuō , zhè bǎixìng de huà , wǒ tīngjian le . tāmen suǒ shuō de dōu shì .