We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
1 ( shang xíng ( huò zuò dēng jiē xià tóng ) zhī shī wǒ zaì jí nán zhōng qiúgào Yēhéhuá , tā jiù yīngyún wǒ .