12 Dāng yǐ zuǐqīn zǐ , kǒngpà tā fānù , nǐmen biàn zaì dào zhōng mièwáng , yīnwei tāde nùqì kuaì yào fā zuò . fán tóukào tāde , dōu shì yǒu fú de .