29 Dì shang yīqiè fēng féi de rén , bì chī hē ér jìngbaì . fán xià dào chéntǔ zhōng bùnéng cún huó zìjǐ xìngméng de rén , dōu yào zaì tā miànqián xià baì .