We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Róngyào de wáng shì shuí ne . wàn jūn zhī Yēhéhuá , tā shì róngyào de wáng . ( xì lā )